Press "Enter" to skip to content

การพิจารณาของการสั่นสะเทือนของโมเลกุล

admin 0

เหตุผลทางกายภาพสำหรับเรื่องนี้รวมถึงการสั่นสะเทือนของโมเลกุลในฟิล์มบาง มันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าการสั่นสะเทือนของจุดศูนย์ซึ่งเป็นผลของฟิสิกส์ควอนตัมที่กำหนดลักษณะการเคลื่อนที่ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสูญเสียแรงดันไฟฟ้า แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณสมบัติของโมเลกุลและคุณสมบัติของอุปกรณ์ขนาดใหญ่

ผลลัพธ์ให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงวัสดุอินทรีย์ใหม่ขอบพลังงานต่ำของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงนั้นมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ในกรณีของเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลมากมายมันยังไม่เข้าใจ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการกำเนิดของแถบการดูดกลืนด้วยกล้องจุลทรรศน์ในระบบโมเลกุลผสมและบทบาทของมันในเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ โฟกัสอยู่ที่การพึ่งพาอุณหภูมิของคุณลักษณะการดูดซับซึ่งถูกตรวจสอบทางทฤษฎีภายใต้การพิจารณาของการสั่นสะเทือนของโมเลกุล แบบจำลองนี้จับคู่ได้ดีกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่วัดได้ซึ่งนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญจำนวนมาก