Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ผ้ากันไฟ”

ข้อแตกต่างระหว่าง แผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียง

admin 0

ข้อแตกต่างระหว่าง แผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียง ฉนวนกันเสียง สำคัญมากสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานอาคาร โรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ประสบปัญหาด้านเสียง ทั้งเรื่องเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด เสียงก้อง และ เสียงสะท้อนภายในอาคาร เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน และเสียงรบกวนภายในห้องอัดเสียง หรือ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ เป็นต้น